Huisregelement

Algemeen reglement voor leden

 • Nieuwelingen hebben recht op 2 gratis proeflessen, voor iedere start van een proefles ben je verplicht jezelf aan te melden bij de balie.  Wie wenst verder te blijven trainen is verplicht zich in te schrijven en de verzekering onmiddellijk  in orde te maken.   Bij minderjarigen dienen de ouders alles te ondertekenen.
 • Iedereen betaald lidgeld. Trainers of vechters van andere clubs kunnen per uitzondering op uitnodiging gratis meetrainen.
 • Let goed op tijdens de training, neem zoveel mogelijk stilte in acht en volg de aanwijzingen en oefeningen van de (hoofd)trainer zonder tegenspraak op. Discussie voeren of redeneren kan eventueel na de les, niet tijdens!
 • Het deelnemen aan competitie of gevorderden trainingen kan alleen na expliciete toelating van de trainer.
 • Men dient respectvol om te gaan met je trainingspartners, trainer, mensen die de club vertegenwoordigen, de infrastructuur en trainingsmateriaal.
 • Laatkomers melden zich bij de balie of één van de trainers en wachten op toestemming om deel te nemen aan de training. Te laat komen wordt als storend ervaren en de laatkomer zal altijd een disciplinaire oefening krijgen opgelegd voordat deze de training mag starten.  Veelvuldig te laat komen kan leiden tot uitsluiting van de training. Wie meer dan 15min te laat komt wordt geacht niet meer te starten.
 • Elektronica(oa smartphones) blijven tijdens de training opgeborgen in de sporttas. Muziek tijdens opwarming is alleen toegestaan na toestemming van de hoofdtrainer.
 • Zorg ervoor om niet deel te nemen aan activiteiten die de reputatie van de sport of clubnaam schaden.
 • Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen
 • Men zorgt ervoor dat zijn/haar persoonlijke lichaamshygiëne in orde is. Dit betekent: kortgeknipte nagels, propere handen en voeten,  kledij en materiaal in verzorgde staat. Eventuele wonden worden afgedekt.
 • Het is niet toegestaan om met schoenen in de ring te komen.
 • Lege flesjes en/of blikjes dienen op einde van de training in de toe daarvoor bestemde vuilnisbakken te worden gegooid.
 • Al het gebruikte materiaal dient op de daarvoor bestemde plaats teruggelegd te worden.
 • Het dragen van juwelen tijdens de training is verboden. Piercings dienen ten alle tijden te worden afgeplakt.
 • Het inwendig reglement dient door alle leden nageleefd te worden, ook door leden en groepen van andere clubs of federaties.
 • Passende maatregelen zullen door het bestuur en trainers en eventueel de federatie genomen worden bij veelvuldige of ernstige inbreuken op het inwendig huisreglement van de club.
 • Problemen kunnen steeds bij het bestuur of trainers voorgelegd en ook besproken worden.

Respecteer steeds de hierboven vermelde regels zodat iedereen in een gezonde clubsfeer kan trainen. Overtredingen doe je op eigen risico en initiatief en kunnen schorsingen en/of uitsluitingen tot gevolg hebben zonder enige vorm van teruggaven op lidgelden, inschrijvingen en verzekeringen.